Navigatie

Leverings Voorwaarden

SEXSHOPZWOLLE

LGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Van www.sexshopzwolle.nl,
gevestigd Zwolle, Overijssel, Nederland, gedeponeerd ter griffie van de

Arrondissementsrechtbank te Arnhem

 

 

Artikel 1:  Werkingssfeer

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes/ aanbiedingen/ leveringen, alsmede overeenkomsten tussen ons en koper gesloten; afwijkingen van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde zijn slechts geldig en bindend indien deze schriftelijk uitdrukkelijk zijn of worden overeengekomen.

1.2  Voor zover nodig, wijzen wij hierbij de eventueel gestelde toepasselijkheid van welke Voorwaarden of Condities dan ook van koper, uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 2:  Aanbiedingen, totstandkoming

2.1  Al onze offertes en/of aanbiedingen doen wij gedurende acht dagen na offertedatum gestand.

2.2  Indien wij een onvoorwaardelijke opdracht tot levering hebben ontvangen, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, zonder dat een nadere schriftelijke bevestiging daarvoor noodzakelijk is.

2.3  Wij zijn gerechtigd te allen tijde van de koper nadere zekerheid tot nakoming van zijn betalingsverplichtingen te verlangen en in afwachting van deze zekerheid onze prestaties op te schorten.

2.4  Indien de koper in de onmogelijkheid komt te verkeren aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zoals in geval van surséance van betaling, faillissement, saneringsregeling, onder curatele-stelling of anderszins, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 3:  Documenten

Voor drukfouten of fouten anderszins in onze catalogi, prospectussen en ander drukwerk, zijn wij niet aansprakelijk. Wij zijn niet gehouden dergelijke foute opgaven na te komen.

 

Artikel 4:  Prijs

4.1  Alle door ons opgegeven prijzen zijn inclusief  BTW.

4.2  Kostprijsfactoren, welke door ons niet beïnvloedbaar zijn, zoals lonen, koersen, invoerrechten, vrachtkosten, e.a. mogen door ons worden doorberekend, indien de prijswijzigingen niet voorzienbaar waren op de offertedatum en zich voordoen acht dagen na offertedatum.

 

Artikel 5:  Montage

Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van koper.

 

Artikel 6:  Levering

6.1  Al onze leveringen geschieden af magazijn, dan wel af het adres, waar de goederen door koper kunnen worden opgehaald.

6.2  Indien de koper verlangt, dat de goederen op een door hem te bepalen adres zullen worden geleverd, is het vervoer voor rekening en risico van koper.

6.3  De door ons opgegeven levertijden gelden als indicatief.

6.4  Wij zullen de koper naar beste vermogen informeren, indien wij weten of verwachten, dat de geïndiceerde levertermijn zal worden overschreden.

6.5  Indien de levertermijn met meer dan 4 maanden wordt overschreden, is de koper gerechtigd met ons in overleg te treden over ontbinding van de koopovereenkomst. De koper dient dit overleg schriftelijk aan te vragen.

6.6  Retourzendingen kunnen alleen geschieden na onze uitdrukkelijke schriftelijk verleende toestemming. Bij gebreke van zulk een schriftelijke toestemming zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren.

 

Artikel 7:  Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat koper al hetgeen hij aan ons verschuldigd is, met inbegrip van renten en kosten, wegens krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of krachtens een zodanige overeenkomst tevens te zijnen behoeve verrichtte of te verrichten werkzaamheden, aan ons heeft voldaan.

 

Artikel 8:  Betaling

8.1  Alle betalingen aan ons dienen zonder enige inhouding of compensatie, online met creditkaart, contant te onzen kantore danwel op een door ons aangewezen bank- of girorekening te geschieden.

8.2  Indien niet op de overeengekomen vervaldata het alsdan verschuldigde is betaald, is koper van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en is hij gehouden vanaf de vervaldatum rente te betalen ter hoogte van één procent per maand over het gehele verschuldigde bedrag, alsmede alle buitengerechtelijke kosten van invordering, hierbij vastgesteld op 15% van het in totaal verschuldigde met een minimum van € 50,--, één en ander onverminderd ons recht om vergoeding van anderszins geleden schade te vorderen.

8.3  Door koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten, en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.4  Wij zijn gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst door ons verschuldigde of te vorderen bedragen met die welke wij van koper te vorderen hebben of aan hem verschuldigd zijn.

8.5  Het niet, niet-tijdig en/of niet volledig voldoen door koper aan zijn verplichtingen tot betaling, geeft ons het recht (verdere) nakoming van de overeenkomst onzerzijds op te schorten totdat hem aan deze verplichtingen is voldaan, danwel de overeenkomst te annuleren, één en ander onverminderd ons recht op schadevergoeding wegens de latere c.q  . niet uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 9:  Niet nakoming

9.1  In geval van overmacht zowel voorzienbaar als onvoorzienbaar, zijn wij gerechtigd de aangegane overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat dit aanleiding zal zijn tot het vergoeden van enige schade of gevolgschade.

9.2  Wij zijn eveneens gerechtigd de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, indien omstandigheden dusdanig zijn gewijzigd, dat redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd, dat wij de overeenkomst alsnog ongewijzigd nakomen. Alsdan zullen wij evenmin gehouden zijn enige schade te vergoeden.

9.3  Indien wij bij niet nakoming anderszins gehouden zijn de door koper geleden schade te vergoeden, zal deze schadevergoeding nimmer meer kunnen bedragen dan het factuurbedrag van de betrekkelijke overeenkomst.

9.4  Het beweerdelijk door ons niet voldoen aan onze verplichtingen uit de overeenkomst, ontslaat koper niet van enige van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

 

Artikel 10: Garantie

10.1  Wij staan slechts in voor de technische deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen, indien vaststaat, dat al onze instructies met betrekking tot het gebruik van de goederen strikt zijn opgevolgd.

10.2  De garantieperiode voor het technisch gebruik is zes maanden na datum levering.

10.3  Indien de goederen niet in onze opdracht zijn vervaardigd, noch in eigen licentie zijn vervaardigd, staan wij niet in voor de deugdelijkheid van deze goederen.

10.4  Wij beperken onze aansprakelijkheid op grond van garantie tot het vervangen van de ondeugdelijke goederen dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke goederen in rekening gebrachte bedrag.

10.5  In geval van vervanging wordt een nieuwe garantie voor de vervangende goederen verstrekt onder de bepalingen van dit artikel, welke garantie aanvangt op de dag van aflevering van de vervangende goederen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Mochten wij op grond van deze Algemene Voorwaarden dan wel anderszins gehouden zijn jegens koper tot vergoeding van schade, dan zullen wij nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade welke het factuurbedrag van de betrekkelijke overeenkomst te boven gaat.

 

Artikel 12: Klachten

12.1  Uitwendig zichtbare transportschade dient direct na ontvangst van de goederen op het betreffende ontvangstbewijs van de vervoerder te worden aangetekend.

12.2  Klachten betreffende facturering respectievelijk zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur respectievelijk de goederen per telefax/ telex/ telegrafisch danwel per brief of telefonisch aan ons te worden gemeld. Een telefonische mededeling dient binnen twee dagen nadien door koper schriftelijk te zijn bevestigd.

12.3  Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen direct nadat deze gebreken werden ontdekt danwel redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, aan ons te worden gemeld, doch uiterlijk binnen zes maanden na de dag van aflevering van de goederen, welke melding dient te geschieden op de wijze in lid 2 omschreven.

12.4  Na het verstrijken van de in dit artikel omschreven termijnen, worden klachten en reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

12.5  Wij zijn bovendien van elke aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren indien koper niet op stipte wijze zijn verplichtingen is nagekomen en evenmin indien derden al dan niet op last van koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming enige wijziging of reparatie aan het door ons geleverde hebben aangebracht respectievelijk verricht.

 

Artikel 13: Bewijs administratie

Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzame van de overeenkomst de in onze administratie voorkomende gegevens beslissend.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

14.1  Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlandse recht toepasselijk.

14.2  De behandeling van alle geschillen betrekking hebbende op deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zal bij uitsluiting kunnen plaatshebben bij bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem, zijnde het arrondissement, waarin verkoper is gevestigd; zulks behoudens het in art. 15.1 bepaalde.

 

Artikel 15: Slotbepaling

15.1  Bedingingen in de overeenkomst danwel in deze Algemene Voorwaarden welke worden genoemd in artikel 6:236 B.W. zullen in geval van een overeenkomst met een wederpartij als in dat artikel bedoeld, als niet-geschreven worden beschouwd.

15.2  Nietigheid, vernietigbaarheid danwel vernietiging van één of meer der bedingingen in de overeenkomst danwel in deze Algemene Voorwaarden, laat de geldigheid der overige bedingen onverlet.

15.3  In geval één of meer der bedingen in de overeenkomst danwel in de Algemene Voorwaarden als nietig wordt beschouwd danwel wordt vernietigd, zal (zullen) deze worden geconverteerd in een geldig beding dat de strekking der oorspronkelijke beding(en) zo dicht mogelijk benadert.

 

Aanbieding

Trippy Herbs Salvia 20x € 31,45 € 28,95
© 2013 - 2018 sexshopzwolle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.